ภาพกิจกรรม

การจัดการความรู้(KM)ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง "เทคนิคการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์"

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

 

หน้าหลักศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก