ภาพกิจกรรม

การจัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ.นครนายก

การเลือกตั้งคณะะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ.นครนายก

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก