ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม เรื่อง "ธงชาติไทย"

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ มุม มสธ.จังหวัดสมุทรปราการ

โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก