ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้นำท้องถิ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 / รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก