ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...กับงานพัฒนาสังคมในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บางส่วน)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่อง "น้ำ"
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่อง "ดิน"
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่อง "การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน "
แนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

หน้าหลักศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
Tel. 0-3730-6247-49 Fax. 0-3730-6244 ต่อ 113
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต(VOIP) 6035,6036

Email: nk.adoffice@stou.ac.th