22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
17 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
19 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
19 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
20-21 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ให้บริการห้องสัมมนา การสอนเสริมเข้ม ระดับปริญญาโท
20-21 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ทำการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) รุ่นที่ 264
23 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ อบต. บางขวัญ อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
24 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ อบต. บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา
25 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
25 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
26 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
26 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร
29 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ ห้องสมุดประชนจังหวัดสระบุรี
30 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
30 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
30 มีนาคม 2564 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
31 มีนาคม 2564 ศวช. มสธ. นครนายก ได้ต้อนรับคณะบุคลากรกองคลัง มสธ.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำ ระบบการเงินและบัญชี ที่ถูกต้อง
8 เมษายน 2564 บุคลากรศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
24 เมษายน 2564 ศวช.มสธ.นครนายก ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ทาสีป้ายบอกทางมายังศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
26 เมษายน 2564 ศวช.มสธ.นครนายก ได้ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นไปตามสัญญาซื้อขายและตามบัญชีมาตฐานครุภัณฑ์
24 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการและบุคลากร ศวช.มสธ.นครนายก เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ จังหวัดนครนายก
25 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการและบุคลากร ศวช.มสธ.นครนายก เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครนายก
   

Page 1 / 2