- กำหนดแผนงานและออกรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และให้บริการด้านการศึกษา

นอกสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

4 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี

 

- จำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักศึกษาใหม่และให้บริการด้านการศึกษา ณ

ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.

นครนายก

 

- แนะแนวการศึกษาต่อและจัดนิทรรศการ โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 4 จังหวัด

  - จัดการเรียนการสอนเสริมแต่ละชุดวิชา ตามที่สาขาวิชานัดหมายนักศึกษา  

- บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการสมัครเป็นนักศึกษา การเรียน มสธ.

และรับเรื่องปัญหาต่างๆของนักศึกษา ทั้งที่ศูนย์ฯ นอกสถานที่ ผ่านทางโทรศัพท์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

     

- ดูแล ประสานงาน การจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต

จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 4 จังหวัด

 

หมายเหตุ : ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์

เวลา 8.30-16.30 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์