มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดระบบการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและนักศึกษาทั่วประเทศทุกที่ทุกถิ่นสามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างเสมอภาค

มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ผู้เรียน โดยอาศัยระบบการสอนทางไกลด้วยการใช้สื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก

สื่อรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศน์รวมทั้งสื่ออื่นๆที่เหมาะสมเป็นสื่อเสริมโดยที่มหาวิทยาลัยฯได้เริ่มดำเนินการสอน

นับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 กันยายน 2521 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนใน 5 ปีแรก และได้มีการพัฒนา

และเสริมศักยภาพของระบบด้วยการบริการใกล้ตัว นักศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายในการดำเนินการศึกษาด้วยการจัดบริการการศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาและประชาชนให้มากที่สุด จึงมีแนวคิด

ให้มีศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัย กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คอยให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ต่อมา ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง ศูนย์วิทยบริการ โดยเปิดให้บริการแห่งแรกในปี พ.. 2534 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้บริการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ตั้ง

เป็นหลัก และเน้นงานบริการห้องสมุด ระยะ ต่อมาได้ขยายบทบาทของศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ได้ขยายการจำนวนศูนย์ฯให้บริการ

เพิ่มขึ้นในปี พ.. 2540 ได้เปิดดำเนินการที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ต่อมา ในปี พ.. 2541 ได้เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง

และ ปี พ.. 2542 เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา และล่าสุดที่จังหวัดนครนายก เปิดให้บริการในปี พ.. 2543 ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้ทั้งหมด 10 แห่ง

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งหมายถึง แหล่งพัฒนาความรู้

       ปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการปรับเปลี่ยนเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์ฯ  และได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯเพื่อให้บริการครอบคลุมภารกิจ

ี่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ศูนย์ฯเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนภูมิภาค โดยมีขอบข่ายงานกว้างขวางทั้งการให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับ

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็น

ต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องประสานกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ฯเพื่อให้บริการจากเดิม 10 ศูนย์ ใน 10 จังหวัด

ทั่วประเทศ และจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 8 ศูนย์ เป็น 18 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม โดยอ้างอิงการแบ่งเขตพื้นที่ตาม

กระทรวงมหาดไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. " หรือตัวย่อ "ศวช. มสธ. " ตามด้วยจังหวัดที่ตั้งศูนย์

และเขตพื้นที่การรับผิดชอบโดยอ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย

        ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ สถานที่ตั้งคือ เลขที่ 196 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก บนเนื้อที่ 30 ไร่ 25.5 ตารางวา โดยมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบการให้บริการ จำนวน 4 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

และสระบุรี

              มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

         - เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล

         - เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในงานบริการห้องสมุด และสื่อการศึกษา

         - เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

         - เพื่อเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับนักศึกษา บัณฑิตและชุมชนโดยมุ่งให้เกิดประโยชนแก่นักศึกษาและชุมชนโดยส่วนรวม

         - เพื่อรองรับกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

             1.พัฒนาระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

             2.สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

             3.สร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล

             4.บริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม

             5.อนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

               - Synergy                                ร่วมแรงร่วมใจ

               - Transparency                        ใฝ่คุณธรรม

               - Originality                             นำสิ่งใหม่

               - Ubiquitous Learning               เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา