ยินดีต้อนรับ....ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก มีหนังสือใหม่ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆ  สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป..ตลอดจนสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัย การบริการเทคโนโลยีการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในระบบการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัย

การบริการของห้องสมุด.....ห้องสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก มีหน้าที่ให้บริการสื่อการศึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ มสธ. และบุคคลทั่วไป โดยมีบริการ ดังนี้
- บริการให้ยืม-รับคืน สื่อการศึกษา
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- บริการหนังสือทั่วไป  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์
- เอกสารการสอนชุดวิชา นวนิยาย  เยาวชน  เรื่องสั้น  วารสาร
- หนังสือพิมพ์  เทปเสียง วีดิทัศน์ และหนังสืออ้างอิง
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
- บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
(Online Public Access Catalog OPAC)
- บริการ Internet
- บริการคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
- บริการห้องสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
- บริการสอนเสริมทาง Internet
- บริการรับฟังสื่อเทปและCD เสียง
- บริการห้องฉายสื่อวีดิทัศน์
- บริการให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
....นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะยืมสื่อการศึกษาออกนอกห้อง สมุด สามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ศวน. มสธ.นครนายก ได้โดยปฏิบัติดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกห้องสมุด พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
...นักศึกษา มสธ.และหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบัน
...ข้าราชการประจำหรืออาจารย์พิเศษของมสธ.แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประชาชน
...บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้