เรียน  ผู้ใช้บริการห้องสมุด
                                   งานบริการห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จะขอปรับเปลี่ยนตาราง        

                           การให้บริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งจากเดิม

                          จะให้เปิดให้บริการนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์ขอปรับเปลี่ยนเป็นการทดลองเปิดให้บริการ

                          วันเสาร์เว้นวันเสาร์และจะเปิดเพิ่มเติมในวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะกิจ ที่มีกิจกรรม

                          การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเช่าใช้ห้องประชุม เพื่อเป็นการให้บริการ

                          แก่นักศึกษา มสธ.และหน่วยงานภายนอก 

                                  *** เริ่มทดลองการเปิดให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
                              ส่วนวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.

                        ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-3730-6245

 

เดือน วันที่เปิดให้บริการ
ตุลาคม 2561 วันเสาร์ที่ 6 และ 20 ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561 วันเสาร์ที่ 3 และ 17 พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561 วันเสาร์ที่ 1 และ 15 ธันวาคม 2561
มกราคม 2562 วันเสาร์ที่ 5 และ 19 มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 วันเสาร์ที่ 2 ,16 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562 วันเสาร์ที่ 2 ,16 และ 30 มีนาคม 2562
เมษายน 2562 วันเสาร์ที่ 20 และ 27 เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562 วันเสาร์ที่ 4 และ 18 พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562 วันเสาร์ที่ 1 ,15 และ 29 มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562 วันเสาร์ที่ 6 และ 27 กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562 วันเสาร์ที่ 3 ,17 และ 31 สิงหาคม 2562
กันยายน 2562 วันเสาร์ที่ 7 และ 21 กันยายน 2562

 

                                                                                                งานบริการห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก