ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.) : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (กศม.) : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (ปร.ด.) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 101 / Internet Phone 8870

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
นางสาวพเยาว์ เทียมเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี : สาขาวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 110
นางสาวณัฐธ์ชกมล หอมธูป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป : สถาบันราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท : ศศ.ม. รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 111
นางทัศวรรณ ยินดีวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 0
นายเจษฎา บุญฤทธิ์เรืองเดช
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
การศึกษา : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โทร. 037-306247 - 50
นายธเนศ ขันเหลา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
การศึกษา : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โทร. 037-306247 - 50
นางสาวเต้ม เน็งไธสง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทร. 037-306247 - 50
นางสาวบุญเรือน บุญรอด
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทร. 037-306247 - 50
นายสายชล อินทร์มูลน้อย
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทร. 037-306247 - 50

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

รักษาการหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
นางชลธิชา ณ ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
ปริญญาตรี : ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว : สถาบันราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท : ศศ.ม. บริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 130
นายกริช วชิระสูตร
ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ ชำนาญงาน
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศิลปกรรม : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 127

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นายทัธยา คำวิจารณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
ปริญญาตรี : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 120
นายอนุสิทธิ์ บุญยะสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 121
นายพิทยุตม์กิจ พุทธสุวรรณ์
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาตรี : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 122
นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริญญาโท : ศษ.ม. บริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 116
นางกิติมา คำวิจารณ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 037-306247 - 50 ต่อ 115