ช่องทางการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ผ่านทาง Facebook ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก..

กำหนดการสอบออนไลน์ การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาปริญญาตรีที่เลือกแผน (ก2) : update 25/05/64 

กำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่ในเขตรับผิดชอบ ศวช.มสธ. นครนายก ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564: update 5/05/64 

สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษา รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2563

รับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

ผลการสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563: update 25/05/64 

ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631: update 25/05/64 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตร

....รายละเอียดเพิ่มเติม....

** วิดีทัศน์อธิบายแผนการศึกษาแบบ ก3 **

สมัครที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ท่านจะได้รับหนังสือ

ชุดวิชาพื้นฐานทันที

สถานที่จำหน่ายระเบียบการใบสมัคร

      - ศูนย์หนังสือ มสธ. ณ ที่ทำการ มสธ.

      - ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

      - โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด

      - ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด

      - ที่ทำการไปรษณีย์

      - ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

เรียน  ผู้ใช้บริการห้องสมุด งานบริการห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

เปิดให้บริการวันเสาร์เว้นวันเสาร์ และจะเปิดเพิ่มเติมในวันเสาร์ -

อาทิตย์เฉพาะกิจที่มีกิจกรรม การเรียนการสอน

กิจกรรมการเช่าใช้ห้องประชุม

***ส่วนวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-3730-6245

...รายละเอียดการเปิดบริการห้องสมุด...

แผนที่เดินทางมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

บทความ / เอกสารทางวิชาการ โดยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

- คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริการการศึกษา ณ หน่วยบริการแบบครบวงจร

- คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

...บทความทางวิชาการ...

คำขวัญ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

ประพันธ์โดย

   นายชาตรี วงศ์มาสา อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

                   - ภูมิใจในหน้าที่

                   - สร้างไมตรีกับเครือข่าย

                   - ยึดระเบียบไว้คู่กาย

                   - พร้อมทักทายผู้มาเยือน

            ....ความหมายคำอธิบายคำขวัญ....

 

              ** วิดีทัศน์ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วย Computer PC หรือ Notebook **