เดือนมกราคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกสวัสดีปีใหม่ 2562 หน่วยงานราชการพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 การสัมมนาเสริมระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
วันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกร่วมกับสำนักบริการการศึกษา มสธ. พบปะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา มสธ. จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา ณ สนามสอบจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน ณ ที่ทำการศูนย์ฯและห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การให้บริการห้องประชุมสัมมนา ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 การแนะแนวการศึกษาต่อและร่วมจัดนิทรรศการสถาบันการศึกษาในเขตให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้นำท้องถิ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
เดือนมิถุนายน 2562 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ภาคการศึกษา 2/2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 การจัดตั้งชมรมบัณฑิต มสธ.นครนายก การเลือกตั้งคณะะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ.นครนายก ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การจัดการความรู้(KM)ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง "เทคนิคการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์"
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม เรื่อง "ธงชาติไทย" โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ณ มุม มสธ.จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม เรื่อง "ธงชาติไทย" โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ณ มุม มสธ.จังหวัดปราจีนบุรี
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 การเรียนการสอนเสริม ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
เดือนกรกฎาคม 2562 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
3 กรกฎาคม 2562 การแนะแนวการศึกษาต่อและจัดนิทรรศการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ณ จังหวัดนครนายก

Page 1 / 2