วันที่ 10 สิงหาคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำพนักงานใหม่ เยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
วันที่ 4 กันยายน 2562 พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 41 ปี
วันที่ 6 กันยายน 2562 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 8 กันยายน 2562 พิธีมอบโล่ห์นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสมชาย ทาสี ได้รับโล่ห์ : ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น ณ อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 7-8 กันยายน 2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการบริการการศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
วันที่ 15 กันยายน 2562 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 โครงการ มสธ. จิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 12 โดยชมรมนักศึกษาเขตรับผิดชอบและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ณ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จัดสอบ STOU-EPT / Walk-in Exam ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.ฉะเชิงเทรา
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.นครนายก
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.ปทุมธานี
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.ปราจีนบุรี
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.พระนครศรีอยุธยา
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.สมุทรปราการ
เดือนธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.สระบุรี
   
   
   
   

Page 1 / 2