2 มกราคม 2563 พบปะเยี่ยมเยือนและคารวะอวรพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
2 มกราคม 2563 พบปะเยี่ยมเยือนและคารวะอวรพรปีใหมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
6 มกราคม 2563 พบปะเยี่ยมเยือนและคารวะอวรพรปีใหม่สถานีวิทยุร.ร.นายร้อยจปร.89.75 และชุมชนคนบ้านนา88.25
9 มกราคม 2563 พบปะเยี่ยมเยียนอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
27 มกราคม 2563 ให้บริการเช่าใช้ห้องประชุม สพฐ.นครนายกขอใช้สถานที่จัดอบรมกรรมการคุมสอบ O-NET
11 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.นครนายกขอใช้ห้องประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความรู้ด้านการอ่าน(RT)ระดับป.1
29 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.นครนายกขอใช้ห้องประชุมอบรมด้านคุณภาพการศึกษา(NT)ระดับป.3
8 มีนาคม 2563 กีฬาชมรมนักศึกษามสธ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบปาริชาติเกม ครั้งที่ 15
13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคอมฯ
8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย มอบเงินโครงการ 42 ปี มสธ. ร่วมใจต้านภัยไวรัส โควิด-19 ณ รพ.สต. ละว้า อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
18 พฤษภาคม 2563 ประชุมคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Video Conference
10/13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี
14 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสมุทรปราการ
20/31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก พบปะเครือข่ายบริการการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปราจีนบุรี
1 สิงหาคม 2563 การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) รุ่นที่ 363
2 สิงหาคม 2563 การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) รุ่นที่ 363
6-7 สิงหาคม 2563 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ณ จังหวัดเพชรบุรี
10-11 สิงหาคม 2563 โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา มสธ. ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี
13 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรื่องการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ

Page 1 / 2