คำขวัญศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก นายชาตรี วงศ์มาสา
การประเมินค่างาน (Job Evaluation) นายชาตรี วงศ์มาสา
งานเชิงสังเคราะห์ เรื่อง พัฒนาการการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชาตรี วงศ์มาสา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับสถาบัน SIM นายชาตรี วงศ์มาสา
พัฒนาการของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชาตรี วงศ์มาสา
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน นางสาวพเยาว์ เทียมเวช
งานเชิงสังเคราะห์รูปแบบและวิธีการสอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชาตรี วงศ์มาสา
คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริการการศึกษา ณ หน่วยบริการแบบครบวงจร ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก นางประนอม เทียมเวช
คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดกิจกรรมการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางประนอม เทียมเวช
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Page 1 / 2