Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- กำหนดการสอบ STOU-EPT (E-Testing) Click
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร Click
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา
ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
6 มกราคม 2561

 

โครงการฯ "พี่ช่วยน้อง"
ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
25 พ.ย.2561

ดูทั้งหมด

โครงการฯ"พี่ช่วยน้อง"
ชุดวิชา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
24 พ.ย.2561

กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายอาญา1 20 พ.ย.2561

โครงการ มสธ. 40 ปี สานสายใยสู่สายสัมพันธ์ รับขวัญ
เพื่อนใหม่ 61
10-11 พ.ย.2561

การสัมมนาชมรมนักศึกษา มสธ.
วันที่ 22-23 กันยายน 2561

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org