Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- กำหนดการสอบ STOU-EPT (E-Testing) Click
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- ขยายเวลารับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรถึง 31 ก.ค. 62 Click
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ 23-24 กรกฎาคม 62

 

อบรมบัณฑิตอาสา 14 กรกฎาคม 62

ดูทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ Excel กับงานสหกรณ 6-7 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา 7 กรกฎาคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา
ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด 30 มิถุนายน 2562

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์ ขอต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันทุกรูปแบบ

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org