Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม มสธ.นครสวรรค์
 
- กำหนดการสอบ STOU-EPT (E-Testing) Click
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร Click
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

ออกหน่วยบริการการศึกษาร่วมกับจังหวัด
22 พฤษภาคม 2562

 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ STOU-EPT
17 มีนาคม 2562

ดูทั้งหมด

ออกหน่วยบริการการศึกษาร่วมกับจังหวัด
14 มีนาคม 2562

การซ้อมรับปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559
9-10 มีนาคม 2562

สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
12 - 13 ก.พ.2562

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา
ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
6 มกราคม 2562

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org