Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพสไลด์ มสธ.นครสวรรค์
 
- กำหนดการสอบ STOU-EPT (E-Testing) Click
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพฯ 7 เมษายน 2564

 

ประชุมผู้ประสานงาน ITA 12 มีนาคม 2564

ดูทั้งหมด

ออกหน่วยเคลื่อนที่ 25 มีนาคม 2564

ออกหน่วยเคลื่อนที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
4-5 กุมภาพันธ์ 2563

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์