Header - หัวเว็บ
 
 
แผนการออกให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่เพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้เรียน
ในภาคปลาย ประจำปี 2563 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
กำหนดการณ์ สถานที่ ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่
30-31 มกราคม 2564 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.พิจิตร อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.ลพบุรี กันยา สุภาพันธ์ -
วิทยาลัยชุมชน จ.อุทัยธานี สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
6-7 กุมภาพันธ์ 2564 08.30 - 16.30 น. วิทยาลัยชุมชน จ.พิจิตร สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
ห้องสมุดประชาชน จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท ธัญลักษณ์ นิธิเมธีโรจน์ จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี รัณญภัช พิชิต จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง ธีระพงษ์ เส็งหนองแบน จารึก เส็งหนองแบน
13-14 กุมภาพันธ์ 2564 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท รัณญภัช พิชิต จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี ธีระพงษ์ เส็งหนองแบน จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง อโนชา พิลาบูรณะ จารึก เส็งหนองแบน
ห้องสมุดประชาชน จ.ลพบุรี กันยา สุภาพันธ์ -
ห้องสมุดประชาชน จ.พิจิตร สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
15-16 กุมภาพันธ์ 2564 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.เพชรบูรณ์ อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ -
       
       
       
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 056-222450
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์