Header - หัวเว็บ
 
 
แผนการออกให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่เพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้เรียน
ในภาคปลาย ประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
วัน / เวลา สถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
29-30 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.พิจิตร นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
14-15 ธันวาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ลพบุรี อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
21-22 ธันวาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
3-4 มกราคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.เพชรบูรณ์ ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ จารึก เส็งหนองแบน
10-11 มกราคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
18-19 มกราคม 2563 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
25-26 มกราคม 2563 08.30 - 16.30 น. ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
  ร.ร.เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
  ร.ร.สตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นภัสสร คุ้มภัย -
  ร.ร.อุทัยวิทยาคม์ จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
  ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รัณญภัช พิชิต -
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
15-16 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
22-23 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
28-29 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
       
       
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 056-222450
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์