Header - หัวเว็บ
 
 
แผนการออกให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่เพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้เรียน
ในภาคต้น ประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
วัน / เวลา สถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.พิจิตร ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ จารึก เส็งหนองแบน
8-9 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ลพบุรี นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
15-16 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
21-22 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.เพชรบูรณ์ สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
28-29 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ จารึก เส็งหนองแบน
6-7 กรกฎาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
20-21 กรกฎาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ร.ร.เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
  ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร สุภา เรืองศรี วันชาติ วงษ์มณี
  ร.ร.สตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นภัสสร คุ้มภัย -
  ร.ร.อุทัยวิทยาคม์ จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
  ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รัณญภัช พิชิต -
3-4 สิงหาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อ่างทอง อนันต์วัฒน์ แสนใหม่ จารึก เส็งหนองแบน
16-17 สิงหาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยนาท นภัสสร คุ้มภัย วันชาติ วงษ์มณี
24-25 สิงหาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.สิงห์บุรี สุภา เรืองศรี จารึก เส็งหนองแบน
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 08.30 - 16.30 น. ห้องสมุดประชาชน จ.อุทัยธานี ชนุตรา มาตรชัยสิงห์ -
       
       
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 056-222450
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org