การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา
ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562