โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ.
ชุดวิชาไทยศึกษา
โดยอาจารย์สุวลัย ปิตะมนตรี
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562