การอบรม "การประยุกต์ใช้ Excel กับงานสหกรณ์" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
โดย ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์ สำนักคอมพิวเตอร์ มสธ.
จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562