อบรมบัณฑิตอาสา 14 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562