โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายใน
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562