โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563