พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
และกิจกรรมการปลูกป่าโดย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
และชมรมนักศึกษา มสธ.นครสวรรค์
ณ สถานปฏิบัติธรรมเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ในการเปิดกิจกรรม
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563