ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563
7 เมษายน 2564