Header - หัวเว็บ
 
 
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการประชาชน(ปรับใหม่)
ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
ที่

วัน / เดือน / ปี

สถานที่ดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติร่วมกับ
งานส่งเสริมฯ

อำเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล สถานที่

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตาคลี

ทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง วัดทุ่งทะเลทราย

ธีระพงศ์

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แม่เปิน พนาสวรรค์ แม่เปิน ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ ธนพล
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แม่วงก์ กระทุ่มทอง แม่วงก์

วัดเทพมงคลทอง

นัทวุฒิ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง ร.ร.อนุบาลชุมตาบง

ธีระพงศ์

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลาดยาว หนองกระทุ่ม ๑๐ ลาดยาว วัดหนองกระทุ่ม ธนพล
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ หนองบัว หนองไผ่ ๑๐ หนองบัว ร.ร.บ้านหนองไผ่ นัทวุฒิ
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ไพศาลี ประจันตคีรี นาขอม วัดเขาช้างฟุบ

ธีระพงศ์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่าตะโก บ้านตุ๊กแก ดอนคา โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ธนพล
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ชุมแสง เนินสะเดา ๑๒ บางเคียน วัดเนินสะเดา นัทวุฒิ
๑๐ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พยุหะคีรี ท่ายายล่า ท่าน้ำอ้อย วัดพระปางเหลือง

ธีระพงศ์

๑๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โกรกพระ บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ วัดบางมะฝ่อ ธนพล
๑๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เมือง เนินมะขามงาม วัดเนินมะขามงาม

วัดเนินมะขามงาม

นัทวุฒิ
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org