Header - หัวเว็บ
 
 
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการประชาชน(ปรับใหม่)
ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
ที่

วัน / เดือน / ปี

สถานที่ดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติร่วมกับ
งานส่งเสริมฯ

อำเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล สถานที่

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

พยุหะคีรี

หนองเต่า เขากะลา วัดหนองเต่า

-

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โกรกพระ เนินศาลา เนินศาลา วัดทองคำอิง -
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมือง ดอนวัด หนองกรด

อบต.หนองกรด

ธีระพงศ์
๒๑ มกราคม๒๕๖๔ ตากฟ้า พุนาค ลำพยนต์ วัดพุนาค

ธนพล

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เก้าเลี่ยว หนองเต่าใต้ หนองเต่า ศาลาวัดหนองเสาไห้ นัทวุฒิ
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หนองบัว เขานางต่วม วังบ่อ ร.ร.บ้านเขากระต่าย ธีระพงศ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ บรรพตพิสัย บ้านหนองตางู หนองตางู วัดหนองตางู

ธนพล

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตาคลี ห้วยดุก หนองโพธิ์ วัดหัวยคุก นัทวุฒิ
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แม่วงก์ ปางสุด ๑๒ แม่เลย์ วัดปางสุด ธีระพงศ์
๑๐ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชุมแสง โพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ วัดโพธิ์หนองเต่า

ธนพล

๑๑ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไพศาลี วังข่อย วังข่อย วัดวังข่อย นัทวุฒิ
๑๒ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แม่เปิน ตลุกตาสาม แม่เปิน

ร.ร.อนุบาลแม่เปิน

ธีระพงศ์
๑๓ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลาดยาว หนองนมวัว หนองนมวัว วัดหนองนมวัว

ธนพล

๑๔ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่าตะโก หัวถนนใต้ หัวถนน วัดหัวถนนใต้ นัทวุฒิ
๑๕ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ชุมตาบง บ้านเขาแดง ชุมตาบง ที่ว่าการ อ.ชุมตาบง ธีระพงศ์
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์