Header - หัวเว็บ
 
 
แผนปฏิบัติการออกหน่วยบริการประชาชน(ปรับใหม่)
ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
ที่

วัน / เดือน / ปี

สถานที่ดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติร่วมกับ
งานส่งเสริมฯ

อำเภอ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล สถานที่

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตากฟ้า

ไผ่นาเริง ตากฟ้า วัดไผ่นาเริง

ธีระพงศ์

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เก้าเลี้ยว ดงเมืองเหนือ เขาดิน วัดหนองงูเหลือม ธนพล
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ หนองบัว ห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้

วัดห้วยถั่วใต้

นัทวุฒิ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ บรรพตพิสัย ดงแม่นางเมือง ๑๐ ตาสัง วัดดงแม่นางเมือง

ธีระพงศ์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตาคลี หนองลาด หัวหวาย วัดหนองลาด ธนพล
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แม่วงก์ วังซ่าน วังซ่าน วัดวังซ่าน นัทวุฒิ
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ไพศาลี โคกมะขวิด สำโรงชัย ร.ร. โคกมะขวิด

ธีระพงศ์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุมตาบง เขาหินกราว ปางสวรรค์ ร.ร. บ้านเขาหินกราว ธนพล
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชุมแสง โคกหม้อ โคกหม้อ วัดโคกหม้อ นัทวุฒิ
๑๐ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แม่เปิน แม่กะสี แม่เปิน ร.ร.สวนป้าแม่กะสี

ธีระพงศ์

๑๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่าตะโก สายลำโพงเหนือ สายลำโพง วัดสายลำโพงเหน ธนพล
๑๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ลาดยาว บึงหล่ม บ้านไร่

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

นัทวุฒิ
 
มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์