ภาพกิจกรรม
20 มี.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
19 มี.ค.62 การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
17 มี.ค.62 ปลูกป่า ปันน้ำใจ สุโขทัยสามัคคี ปี4
10 มี.ค.62 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
9 มี.ค.62 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
6 มี.ค.62 ประชุมผ่านระบบวีดีโอ Conference เรื่องการฝึกซ้อมย่อย
6 มี.ค.62 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
6 มี.ค.62 ประชุมทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ LINK เรื่องการเตรียมความพร้อมของการปฏิรูป มสธ.
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 62
นครปฐมห้างสรรพสินค้า Big C จังหวัดนครปฐม[ครั้งที่ 1]:16-17 ก.พ.62
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลฯ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช