จังหวัดสถานที่วันที่เวลา
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย.-20 ก.ย.6208.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช