06-10-55 (27 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ร่วมกับ ปราชญ์ชาวบ้าน ดอนผิงแดด ทำนาข้าวเกษตรอินทรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่