10-08-55 (31 รูปภาพ)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จัดกิจกรรมการโยนข้าว ในโครงการการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ณ นาข้าวของศูนย์ วิทยพัฒนา มสธ. และจัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการทำสบู่สมุนไพร การทำพวงมโหตร ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมการทำนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านจากตำบลดอนผิงแดด นักศึกษาจาก มสธ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่