ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช free hit counter

มุ่งสู่ความเป็นเเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชนและสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ


VDO สาธิต การใช้งานระบบสารสนเทศ ของนักศึกษา มสธ.ระดับปริญญาตรี