www.stou.ac.th

โครงการฯ กิจกรรม “พัฒนาความรู้ สู่อาเซียน กับมุม มสธ.

 

  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงทะเบียน และผู้อำนวยการ กศน.เมืองจังหวัดอุตรดิถต์ กล่าวเปิดโครงการฯ

  

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  

บรรยาย "การศึกษาทางไกลสู่อาเซียน"

  

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน

  

มอบของรางวัลแก่ผู้ตอบคำถาม

  

กิจกรรม “ซ่อมหนังสือด้วยมือ”