www.stou.ac.th

กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา  วันที่ 31 สิงหาคม – 1  กันยายน 2558
ณ วัฒนารีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
 โดยมีรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง รองธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน