Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  - แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการช่วยเหลือนักศึกษา มสธ. ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  
  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560  
  - ผลการประเมินการจัดการความรู้ ปี 2557  
  - บันทึกความรู้กิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2558  
  - แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาแก่ผู้มาสมัครเรียน มสธ.  
  - แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการให้คำปรึกษาในการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน) (การตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนทั้งหมด)  
 

- แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กระบวนการติดตามและสนับสนุนนักศึกษในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****