กลับหน้าแรก มสธ.

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ศูนย์บริการการศึกษา | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม กระดานสนทนาทั่วไป | กระดานสนทนาวิชาการ | 

Administrator
<center><font face="ms san serif" size=3 color=""#330033><b> แนะนำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี</b></font></center>
แนะนำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

 

 

ประวัติความเป็นมา

..ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี..

        
       ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง ศูนย์วิทยบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เปิดให้บริการแห่งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ตั้งเป็นหลักและเน้นงานบริการห้องสมุด ต่อมาได้ขยายบทบาทของศูนย์ เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ได้ขยายการเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง และปี พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา และล่าสุดที่จังหวัดนครนายก เปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้ทั้งหมด ๑๐ แห่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งหมายถึง "แหล่งพัฒนาความรู้" เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ศูนย์ฯ เป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค โดยมีขอบข่ายงานกว้างขวาง ทั้งการให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องประสานกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "สำนักวิทยพัฒนา" ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       ศูนย์วิทยพัฒนาเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ ปัจจุบันมี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ฯนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี ยะลา จันทบุรี และนครนายก แต่ละศูนย์ฯ มีขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บริการครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง ๕-๑๐ จังหวัด ทั้งนี้ศูนย์วิทยพัฒนาจะเป็นแหล่งในการให้บริการด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย บริการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ในด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยให้บริการ ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา และการบริการเคลื่อนที่เข้าสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาพัฒนาแต่ละแห่ง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการของมาหวิทยาลัย ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและชุมชน การกระจายความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

TOP
 
วัตถุประสงค์

..วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ..

square68_green.gif

เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา

square68_green.gif

เพื่อเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และชุมชนโดยส่วนรวม

square68_green.gif

เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลและเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

square68_green.gif

เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรมและการบริการวิชาการศึกษาในระบบการสอนทางไกล

square68_green.gif

เพื่อรองรับกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOP
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

..วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.. 

square68_green.gif

"มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้บริการอย่างมีคุณภาพ"


TOP
 
การบริการการศึกษา

..การบริการการศึกษาของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.อุดรธานี.. 

square68_green.gif

จำหน่ายระเบียบการสมัครทุกหลักสูตรของ มสธ.

square68_green.gif

รับสมัครและรับชำระเงินการสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรต่างๆ สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรอื่นๆ

square68_green.gif

ให้คำปรึกษาปัญหาทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

square68_green.gif

บริการห้องสมุดและสื่อสารการศึกษา บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

square68_green.gif

บริการงานทะเบียน และการยื่นคำร้องของนักศึกษา

square68_green.gif

บริการทางวิชาการสู่ชุมชน

square68_green.gif

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา

TOP
 
ยุทธศาสตร์

..ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.อุดรธานี..

square68_green.gif

ยุทธการ 5 ส. ให้ศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

square68_green.gif

ปลูกจิตสำนึกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรมีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ

square68_green.gif

สร้างฐานข้อมูลของศูนย์ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว ONLINE กับ มสธ. เพื่อให้บริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วน่าประทับใจ เป็น ONE STOP SERVICE

square68_green.gif

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อประสมทุกรูปแบบ

square68_green.gif

ยุทธการ "ได้มา-รักษาไว้-ใช้ต่อ"

"ได้มา     - การรณรงค์นักศึกษาเชิงรุกทุกรูปแบบ"

"รักษาไว้ - ให้ชมรมนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อลดอัตราการลาออกกลางคัน"

"ใช้ต่อ     - ชื่นชมยกย่องบัณฑิตและใช้ชมรมบัณฑิตให้เกิดประโยชน์"

square68_green.gif

สร้างเครือข่าย มสธ. ให้เข้มแข็งยั่งยืน จากมุม มสธ. ศบอ. ศบจ. ศบข.

TOP
 
พันธกิจของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

..พันธกิจของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. อุดรธานี

square68_green.gif

บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

square68_green.gif

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

square68_green.gif

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการบริการนักศึกษาและประชาชน

square68_green.gif

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์และชุมชุนเพื่อสนองตอบกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

TOP
 
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 800 by 600 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.