photo113 โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วันที่ 4 ก.ค. 64
photo113 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่าง มสธ.& กศน. วันที่ 3 ก.ค. 64
photo113 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 ก.ค. 64
photo113 อบรมโครงการเสวนา เรื่อง การบริหารและการปฏิบัติงานในยุคดิสรัปชั่น ผ่านระบบ MS Team วันที่ 2 ก.ค. 64
photo113 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี เข้าพบเพื่อรับฟังข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ มสธ.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 วันที่ 1 ก.ค. 64
photo113 ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนภาค 1/2564 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 27 มิ.ย. 64
photo113 ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนภาค 1/2564 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 19 มิ.ย. 64
photo113 รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 10 มิ.ย. 64
photo113 ร่วมกันปลูกต้นหม่อนเพื่อปรับภูมิทัศน์และถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯราชินี วันที่ 2 มิ.ย. 64
photo113 รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 20 พ.ค. 64
photo113 กิจกรรม " ม่วนกุ๊บ...สงกรานต์ อีสานบ้านเฮา " วันที่ 8 เม.ย. 64
photo113 โครงการ “ธุงอีสาน” กับการสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชน วันที่ 8 เม.ย. 64
photo113 กิจกรรมวันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี วันที่ 2 เม.ย. 64
photo113 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและส่งมอบงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 26 มี.ค. 64
photo113 บริการห้องประชุมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านตาด วันที่ 26 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 25 มี.ค. 64
photo113 บริการห้องประชุมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านจั่น วันที่ 25 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร วันที่ 24 มี.ค. 64
photo113 บริการห้องสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ภาค 2/2563 วันที่ 20-21 มี.ค. 64
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 20-21 มี.ค. 64
photo113 บริการห้องประชุมแก่ อบต.บ้านจั่น กิจกรรมวันสตรีสากล วันที่ 19 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.หนองคาย วันที่ 10 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.บึงกาฬ วันที่ 9 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.สกลนคร วันที่ 5 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.หนองบัวลำภู วันที่ 4 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.เลย วันที่ 3 มี.ค. 64
photo113 ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. จ.อุดรธานี วันที่ 2 มี.ค. 64
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 23 ก.พ. 64
photo113 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของ มสธ.ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 19 ก.พ. 64
photo113 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 3 ก.พ. 64
photo113 บริการเช่าห้องประชุมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี วันที่ 29 ม.ค. 64
photo113 เข้าร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลง "ดงหนองทาสาธารณประโยชน์" วันที่ 27 ม.ค. 64
photo113 แนะแนวหลักสูตรการเรียนคู่ขนานกับ มสธ.ให้กับนักศึกษาอนุปริญญา ของ วชช.หนองบัวลำภู วันที่ 23 ม.ค. 64
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับ ม.4-ม.6 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา วันที่ 15 ม.ค. 64
photo113 จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาฯกับ มสธ. ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ วันที่ 12 ม.ค. 64
photo113 ตอนรับวันแรกของการทำงานปี 2564 วันที่ 4 ม.ค. 64 คลิ๊ก
photo113 จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชา กฏหมายแพ่ง 1 วันที่ 22 ธ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 21 ธ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 18ธ.ค.63
photo113 เข้าร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม วันที่ 17 ธ.ค. 63
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 17ธ.ค.63
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 17ธ.ค.63
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 พ.ย.63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 ธ.ค.63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วันที่ 16 ธ.ค.63 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการเช่าห้องประชุมกับจังหวัดอุดรธานี เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่14-17 ธ.ค.63 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam ประจำเดือนธันวาคม 2563
photo113 เข้าร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 "พ่อแห่งแผ่นดิน" วันที่ 3 ธ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองวัฒนธรรมดีศรีอุดร ประจำปี 2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก
photo113 จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28-29 พ.ย.63
photo113 สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 17 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการห้องสัมมนาในกิจกรรมการเรียนการสอน ป.โท และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ วันที่ 14-15 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14-15 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 14-15 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ตรวจรับและสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี งวดที่ 2 และ 3 วันที่ 13 พ.ย.63 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า วันที่ 11-12 พ.ย.63 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกิจกรรมแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 วันที่ 9-10 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการห้องสัมมนาในกิจกรรมการเรียนการสอน ป.โท และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ วันที่ 7-8 พ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม วันที่ 6พ.ย.63 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการเช่าห้องประชุมแก่บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ วันที่ 28 ต.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 งานมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา วันที่ 9 ส.ค. และ 27 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24-25 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 20 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ "ผ่านฟ้าประชาธิปก" วันที่ 3 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 23 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง จ.อุดรธานี วันที่ 3 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 42 ปี วันที่ 3 ก.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ศวน. มสธ. อุดรธานี ให้เช่าห้องประชุมย่อยกับ The success เพื่อติวสอบ ก.พ. วันที่ 29-30 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่นักศึกษา วชช.หนองบัวลำภู วันที่ 29 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 บริการเช่าใช้ห้องประชุมแก่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจั่น วันที่ 25 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาบุคลากรทางการแนะแนว ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ วันที่ 19-20 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี "ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม" วันที่ 18 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 เช่าใช้ห้องประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 วันที่ 14 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันที่ 12 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2563 วันที่ 31 ก.ค.-3 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "2 สิงหา จิตอาสา มสธ." ณ วัคโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 2 ส.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 19 ก.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมฯ วันที่ 14 ก.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 เข้าเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.อุดรพิทยานุกูล วันที่ 11 ก.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการประกันคุณภาพ ณ ศวน.มสธ.อุบลราชธานี วันที่ 1-2 ก.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 28 มิ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของ มสธ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 25 มิ.ย.63 คลิ๊ก
photo113 จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) บริการการศึกษา อย่างสร้างสรรค์" วันที่ 18 มิ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ต้อนรับผู้ใช้บริการกลุ่มแรกหลังจากที่พบกันในโซเชียลแบบ "มสธ.ห่างไกล ไม่ห่างกัน" วันที่ 1 มฺิ.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.บ้านจั่น มาพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและนอกอาคารทั้งหมด วันที่ 29 พ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 บุคลากรพร้อมใจกันทำความสะอาดอาคารทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งจัดสถานท วันที่ 28 พ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ42ปี มสธ.รวมใจต้านภัยไวรัสโควิด 19 วันที่ 18 พ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการหน่วยบริการย่อย มสธ.ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ทำความสะอาดและตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ หน่วยบริการการศึกษา มสธ. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ วันที่ 15 พ.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ตัวแทนของมหาวิทยาลัยนำพวงหรีดไปเคารพศพผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วันที่ 21 เม.ย. 63 คลิ๊ก
photo113 ติดตั้ง Access Point และได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch วันที่ 23-27 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการย่อย มสธ. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา วันที่ 18 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงานมุม มสธ. พร้อมวางแผนการสร้างเครือข่าย วันที่ 17-18 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดเลย วันที่ 15 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงานมุม มสธ. พร้อมวางแผนการสร้างเครือข่าย วันที่ 3-6 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ในปี 2563 - 2565 วันที่ 3 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ผูกข้อมือใหักำลังใจผู้ก่อตั้งและประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 1 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เขียวทองแต้มสี ภาคีเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง" โรงเรียนบ้านกุดจิก จ.หนองบัวลำภู วันที่ 1 มี.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ " เขียวทองแต้มสี ภาคีเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง "ณ ร.ร.บัานกุดจิก จ.หนองบัวลำภู วันที่ 29 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. พร้อมวางแผนการสร้างเครือข่าย วันที่ 24-27 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 รับสมัครนักศึกษาใหม่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24-25 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี วันที่ 24 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานี วันที่ 20 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากห้องสอบ Walk-in Exam วันที่ 17 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ " ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง " ของชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสกลนคร วันที่ 16 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2562 วันที่ 14-17 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันที่ 14 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ประชุมยกเลิกการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในชมรม "โคราชเกมครั้งที่ 1" วันที่ 9 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษากับ มสธ.ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกให้กับ นศ.วชช.หนองบัวลำภู วันที่ 7 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2562 จ.หนองบัวลำภู วันที่ 6 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 8 วันที่ 5 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 7 วันที่ 3 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิถีพอเพียงของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย วันที่ 2 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการพี่ มสธ.รวมใจให้น้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย วันที่ 2 ก.พ. 63 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 เตรียมพร้อมสำหรับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 6 วันที่ 28 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.ให้แก่ นักเรียน ม.4 และ 5 ณ รร.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 19 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา (พี่ช่วยน้อง) ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-19 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่และบริการงานทะเบียน ประจำภาคที่ 2/2562 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จังหวัดมหาสารคาม และห้องสมุดประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 17-20 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 เข้าเยี่ยมเครือข่าย มสธ. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิและกาฬสินธุ์ วันที่ 14-16 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่และบริการงานทะเบียน ประจำภาคที่ 2/2562 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระ เกียรติฯจังหวัดขอนแก่น และห้องสมุดประชาชน จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 10-13 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร" ณ ค่ายฝึกภาคสนามมณฑลทหารบกที่ 24 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 63 คลิ๊ก
photo113 บริการเช่าห้องประชุมใหญ่ในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 24 ธ.ค. 2562 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ภาค1/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 คลิ๊ก
photo113 บริการเช่าห้องประชุมใหญ่กับ สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) วันที่ 21 ธ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล ปี 2562 วันที่ 21 ธ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา(5) วันที่ 20 ธ.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา(4) วันที่ 19 ธ.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา(3) วันที่ 18 ธ.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา(2) วันที่ 17 ธ.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา(1) วันที่ 16 ธ.ค.62 คลิ๊ก
photo113 งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2562 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ.ปี 2563 จ.นครราชสีมา วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดและตกแต่งบู๊ธ มสธ.ในงานทุ่งศรีเมืองฯประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ปฏิบัติภารกิจโดยเข้าแนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ กศน.และเรือนจำ จ.บึงกาฬ วันที่ 28 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมสนามสอบและร่วมประชุม ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา วันที่ 24 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "หนังสือดีมีชีวิต" วันที่ 22 - 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 17 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 17 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 16 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 16 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา(พี่ช่วยน้อง) ในชุดวิชา 10151 วันที่ 9-10 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. และพบปะเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ จ.เลย วันที่ 8 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. และพบปะเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 7 พ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2562 วันที่ 26 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ร่วมงานพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน มสธ. ประจำปี 2562 วันที่ 25 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมงานสาระสังสันทน์วันสัมมนา " หรรษาราตรี น้อง - พี่เขียวทอง" วันที่ 19 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาชมรมบัณฑิตมสธ.ทั่วประเทศครั้งที่ 32 วันที่ 19 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 งานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชและชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ วันที่ 18 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ตรวจสอบการดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางคลองไผ วันที่ 11 ต.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน วันที่ 21-22 ก.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 15 ก.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ภาคบ่าย วันที่ 15 ก.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ภาคเช้า วันที่ 15 ก.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ศิษย์เก่าดีเด่น มสธ.ปีการศึกษา 2561 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน วันที่ 8 ก.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 41 ปี วันที่ 5 กันยายน 2562 คลิ๊ก
photo113 "นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ประจำปี 2562 วันที่ 30 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 "นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ประจำปี 2562 วันที่ 29 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาบุคลากรทางการแนะแนว "ทักษะการให้คำปรึกษาฯ" วันที่ 19 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านจั่น วันที่ 14 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการย่อย มสธ. จ.นครราชสีมา วันที่ 13 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประชาชนจิตอาสา วันที่ 11 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ให้เช่าห้องประชุมย่อย เพื่อให้โรงเรียนติววิชา ติวเข้มนักเรียนเพื่อสอบ GAT วันที่ 10 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมประชุมประชาคมการถอนสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ วันที่ 8 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการ" 4 สิงหา จิตอาสา มสธ." วันที่ 4 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตรับผิดชอบ 11 จังหวัด วันที่ 3 ส.ค.62 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 วันที่ 3 ส.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ให้เช่าห้องประชุมเพื่ออบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูผู้ดูแลเด็กฯ วันที่ 29 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos โดยสำนักทะเบียนฯ วันที่ 26-27 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกผ้าพันคอ และบัตรประชาชนจิตอาสา 904 วปร. วันที่ 25 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ “ผ่านฟ้าประชาธิปก” วันที่ 23 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 14 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางอุดรธานี วันที่ 5 ก.ค.62 คลิ๊ก
photo113 ให้สัมภาษณ์ เรื่องการศึกษาทางไกลกับ มสธ. รายการวิทยุ Mcot Radio 91.50 MHZ วันที่ 30 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด วันที่ 27-28 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตใหม่เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ฯ จ.นครราชสีมา วันที่ 23 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ:กิจกรรมธงชาติไทย ณ มุม มสธ.จ.อุดรธานี วันที่ 21 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ" วันที่ 20-21 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ:กิจกรรมธงชาติไทย ณ มุม มสธ.จ.หนองคาย วันที่ 20 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ:กิจกรรมธงชาติไทย ณ มุม มสธ.จ.หนองบัวลำภู วันที่ 19 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.ฯ:กิจกรรมธงชาติไทย ณ มุม มสธ.จังหวัดเลย วันที่ 18 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฟื้นฟูศักยภาพชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่นักศึกษา วชช.หนองบัวลำภู วันที่ 15 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 The success เช่าห้องประชุมย่อย เพื่ออบรมเข้มภาษาอังกฤษ ติวข้อสอบ วันที่ 15 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โรงเรียนแม้นศรีสอนภาษาเกาหลี เช่าห้องประชุมใหญ่เพื่อสอนภาษาเกาหลี วันที่ 15 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีจัดสอบ Walk-in Exam ภาค 2/2561 เดือนมิถุนายน 2562 คลิ๊ก
photo113 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง คู่มือการให้คำปรึกษาและแนะนำฯ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิ.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการปันความสุขให้น้อง (รับบริจาคของเล่น) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 31 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : ไทย(อีสาน) ลาว เวียดนาม วันที่ 30 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา ปี 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 26 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ.ฯ กองทุน มสธ.12 ปี วันที่ 22-23 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก กองทุน มสธ.12 ปี วันที่ 21 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 19 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการแต้มแต่งกำแพงบุญของชมรมนักศึกษา มสธ.จ.เลย วันที่ 18 พ.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมร่วมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษามสธ.จังหวัดหนองคาย วันที่ 20 เม.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 ศวน.มสธ.อุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม "ม่วนกุ๊บ..อีสานบ้านเฮา"(ต่อ) วันที่11เม.ย.62 คลิ๊ก
photo113 ศวน.มสธ.อุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยจัดกิจกรรม "ม่วนกุ๊บ..อีสานบ้านเฮา" วันที่11เม.ย.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น วันที่ 5 เม.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ.นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น10 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค4 วันที่4เม.ย.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น วันที่ 3 เม.ย. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดซุ้มเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการการศึกษานำพาพลเมืองสู่สังคม ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.อุดรธานี วันที่29มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ วันที่ 22,25-27 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 23 มี.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 21 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ.นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น10 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค3 วันที่20 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 20 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น9 ณ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค3 วันที่ 19 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วันที่ 19 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 บริการเช่าห้องประชุมใหญ่แก่ อบต.บ้านจั่น และ อบต.บ้านตาด วันที่ 18 มี.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU EPT(E-testing) วันที่ 17 มี.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ถูกคุมประพฤติของ สนง.คุมประพฤติ จ.มหาสารคาม วันที่ 15 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 14 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ วันที่ 11-13 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 รวมภาพกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 ศวน. มสธ.อุดรธานี จัดซุ้มแสดงความยินดีในการฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปี 2559 วันที่9-10 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดเลย วันที่ 8 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ถูกคุมประพฤติของ สนง.คุมประพฤติ จ.เลย วันที่ 7 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ถูกคุมประพฤติของ สนง.คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา วันที่ 1 มี.ค.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ผู้ถูกคุมประพฤติของ สนง.คุมประพฤติ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 ก.พ.62 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "การพัฒนาระบบบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือบัณฑิต" วันที่ 27 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการกีฬามสธ.อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) วันที่ 9-10 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการกีฬามสธ.อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (1) วันที่ 9-10 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. แก่ข้าราชการทหารระดับนายสิบ ณ ค่ายสุรวงค์วัฒนศักดิ์ วันที่ 6 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. และเยี่ยมเยียนเครือข่าย จ.ขอนแก่น วันที่ 4-5 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 การออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ และรับลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561 เดือนกุมภาพันธ์ 62 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่ประจำปีและกิจกรรมสาระสังสันทน์ ชมรม นศ.มสธ. จ.ขอนแก่น วันที่ 3 ก.พ.62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ณ จังหวัดเลย วันที่ 1 ก.พ. 62 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 31 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี วันที่ 26 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี วันที่ 25 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา (พี่ช่วยน้อง) ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19-20 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU EPT(E-testing) วันที่ 20 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ให้เช่าบริการห้องประชุมใหญ่ วันที่ 19 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร วันที่ 18 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 17 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ให้เช่าบริการห้องประชุมใหญ่ วันที่ 17 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23" วันที่ 16 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.ขอนแก่น วันที่ 16 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 งานแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ครั้งที่ 16 วันที่ 15 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.นครราชสีมา วันที่ 14 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มสธ.ชุดวิชาไทยศึกษา วันที่ 12-13 ม.ค.62 คลิ๊ก
photo113 การออกหน่วยรับสมัครและรับลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เดือนมกราคม 2562 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.นครราชสีมา วันที่ 11 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.บึงกาฬ วันที่ 10 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.สกลนคร วันที่ 9 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.มหาสารคาม วันที่ 7 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 จัดเลี้ยงเพื่อขอบคุณกรรมการชมรมนักศึกษา มสธ.อุดรธานี และสมาชิก วันที่ 6 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 สวัสดีปีใหม่ "ม่วนซื่นโฮแซว รับขวัญปีใหม่ 2562" วันที่ 4 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.อุดรธานี วันที่ 4 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 4 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ จ.เลย วันที่ 3 ม.ค. 62 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ วันที่ 26 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 พบปะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณ วันที่ 25 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ให้เช่าบริการห้องประชุมใหญ่ วันที่ 25 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีฯ ตามโครงการ "ตุ้มโฮมน้ำใจต้านภัยหนาวตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2" วันที่ 9 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีฯ ตามโครงการ "ตุ้มโฮมน้ำใจต้านภัยหนาวตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2" วันที่ 8 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk in Exam ภาค1/2561 เดือนธันวาคม 2561 คลิ๊ก
photo113 ประชาสัมพันธ์การศึกษาทางไกลกับ มสธ. และจัดนิทรรศการ ในงานทุ่งศรีเมือง วันที่ 1-10 ธ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 บริการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการเช่าห้องประชุมย่อย อบรมการใช้เครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โรงเรียนแม้นศรีสอนภาษาเกาหลี เช่าห้องประชุมเพื่อสอนภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-18 ธ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 26 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 สัมมนาเสริมบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 1/2561 ณ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี วันที่ 24-25 พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 สุขสันต์วันลอยกระทง จากใจชาวศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 22 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ประชุมสมาชิกและเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. วันที่ 22 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 บริการเช่าห้องประชุมย่อย กับบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรมพนักงาน วันที่ 21พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41211 กฏหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา วันที่ 20 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.ฯ ณ จังหวัดชัยภูมิ(ต่อ) วันที่ 18 พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.ฯ ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 17-18 พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการสอนเสริมโดยการนัดหมาย ณ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี วันที่ 18 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 18 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี วันที่ 17 - 18 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41231 กฏหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป วันที่ 15 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการเช่าห้องประชุมย่อยเพื่อจัดอบรมพนักงานของบริษัทเอฟเอ็กซ์ฯ วันที่ 14 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการโครงการแนะแนวการเรียนและการสมัครงานกับวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วันที่ 14พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการ"แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนในรั้วกำแพงสูง" ณ เรือนจำ 4 แห่ง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี วันที่ 10 - 11 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ชุดวิชาไทยศึกษา ณ ศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี วันที่ 10-11 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ให้บริการเช่าห้องประชุมใหญ่ กับบริษัทเอลาแบรม ซิทเต็ม จำกัด วันที่ 10 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง ประชุมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน วันที่ 8 พ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการ"แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนในรั้วกำแพงสูง" ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 8 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 8 พ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมกิจกรรมสาระสังสันทน์ วันสัมมนาฯ "ราตรี 4 ภาค" วันที่ 27 ต.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 สัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศครั้งที่ 31 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 26-28 ต.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ดำเนินการเปลี่ยนธงชาติไทยที่เสาธงในบริเวณศูนย์ฯ เนื่องจากชำรุดจากการใช้งาน วันที่ 19 ต.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยบริการ มสธ.จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 - 19 ต.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ร่วมกันใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คลิ๊ก
photo113 วันครบรอบ 101 ปีธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 วันที่ 28 ก.ย.61 คลิ๊
photo113 ผู้เข้าอบรมการแปรรูปเห็ดกับศูนย์ฯ อุดรธานีเข้าแข่งขันผลงานการแปรรูปอาหารจากเห็ดได้รางวัลชนะเลิศ คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน วันที่ 22-23 ก.ย.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการ"แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนในรั้วกำแพงสูง" ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 20 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ โรงเรียนบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 17 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการ"แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนในรั้วกำแพงสูง" ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ วันที่ 17 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 16 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing) วันที่ 16 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 8 ก.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการเรียนรู้นอกตำราพาสู่อาชีพที่มั่งคั่งและยั่งยืน (การแปรรูปเห็ด) วันที่ 7 กันยายน 2561 คลิ๊ก
photo113 วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี วันที่ 7 กันยายน 2561 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ 2 แห่ง วันที่ 4 กันยายน 2561 คลิ๊ก
photo113 ทัศนศึกษา"พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี" และ "ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี" วันที่ 26 ส.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด วันที่ 25-26 ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22(2) ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ หอประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 วันที่ 24ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22(1) ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 23 ส.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชมรมนักศึกษา มสธ. 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 19 ส.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการรวมใจพัฒนา สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อน้องไทยเสรี ณ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 18 ส.ค. 61 คลิ๊ก
ี จำ ,lT ว วัน
photo113 ปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างจุด check in ใหม่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ณ รร.สตรีราชินูทิศ วันที่ 15 ส.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ประสานงานบริษัทน้ำตาลกุมภวาปีและน้ำตาลเกษตรผล จำกัด เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. วันที่ 7 ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ณ หน่วยจัดการศึกษากุดดินจี่ วันที่ 5 ส.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมฯ ณ มุม มสธ.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 26 ก.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมฯ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 25 ก.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมฯ ณ มุม มสธ.จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ก.ค.61 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมชม/พบปะ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ มุม มสธ.จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะนำหลักสูตรการเรียนคู่ขนานกับ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 19 ก.ค.61 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมชม/พบปะ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ มุม มสธ.จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 17 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 16 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 15 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ.บึงกาฬ วันที่ 14 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 14 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 13 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 12 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น วันที่ 11 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จัดฝึกเสริมทักษะ ณ ศวน.มสธ.อุดรธานี วันที่ 7-8 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมชม/พบปะ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ มุม มสธ.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 6 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 6 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น วันที่ 5 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 การเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ “ผ่านฟ้าประชาธิปก” วันที่ 2 ก.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 การจัดการความรู้(KM) เรื่อง"การใช้ Google Application บริหารจัดการงานฯ” วันที่ 28 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจด้านการศึกษาฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่และแนะนำการเรียนคู่ขนานฯ ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 23 มิ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ โรงเรียนมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ชั้น ม.4 วันที่ 21 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ โรงเรียนหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ชั้น ม.6 วันที่ 20 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ โรงเรียนหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ชั้น ม.5 วันที่ 18 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 6 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ วันที่ 5 มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ ประจำภาคการศึกษา 1/2561 เดือน มิ.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk in Exam ภาค 2/60 เดือน มิ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 เดือน พ.ค.-มิ.ย.6 คลิ๊ก
photo113 โรงเรียนแม้นศรีสอนภาษาเกาหลี เช่าห้องประชุม วันที่ 28 พ.ค.-2 มิ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 ทัศนศึกษาอุทยานบัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และวัดถ้ำผาแด่น วันที่ 26-27พ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่ ศวน. มสธ.อุดรธานี วันที่ 26 พ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 สอนเสริมสำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ.กับ วิทยาลัยชุมชน เดือนพ.ค. - มิ.ย.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 24-25 พ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 พบปะหารือกับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง สถานที่ในการสอนเสริม วันที่ 24 พ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตใหม่เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ฯ ณ จ.นครราชสีมา วันที่ 20พ.ค.61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร วันที่ 18 พ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันที่ 17 พ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "การเพาะเห็ด" วันที่ พ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี วันที่ 7 พ.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 27 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดเลย วันที่ 25 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 24 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 พบปะและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. จ.หนองคาย วันที่ 20 เม.ย.61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย วันที่ 20 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 19 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 11 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา วันที่ 10 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 9 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำ จ.มหาสารคาม วันที่ 3 เม.ย. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 30 มี.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 29 มี.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอพล จ.ขอนแก่น วันที่ 28 มี.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับกระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ณ ศวน.มสธ.อุดรธานี วันที่ 13-14 มี.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 8 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 ควันหลงกิจกรรมกีฬา มสธ. อีสานสัมพันธ์รวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 วันที่ 3 - 4 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 กีฬา มสธ. อีสานสัมพันธ์รวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 กิจกรรมวันที่ 2 วันที่ 3 - 4 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 กีฬา มสธ. อีสานสัมพันธ์รวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 กิจกรรมวันที่ 1 วันที่ 3 - 4 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 คลิ๊ก
photo113 "โครงการขันหมากเบญจ์" หรือขันหมากเบ็ง ณ วัดป่าคำกลิ้ง จ.อุดรธานี วันที่ 1 มี.ค.61 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่เครือข่ายบริการการศึกษาของ มสธ. จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 7 ก.พ. 61 คลิ๊ก
photo113 ส้มมนาผู้นำชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด วันที่ 3-4 ก.พ.61 คลิ๊ก
photo113 โรงเรียนแม้นศรีสอนภาษาเกาหลีขอเช่าใช้ห้องประชุมใหญ่ วันที่ 5-17 ก.พ.61 คลิ๊ก
photo113 ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 1 ก.พ. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. แก่นักเรียนโรงเรียนสร้างคอมวิทยา วันที่ 31 ม.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยบริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 30 ม.ค.61 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนสนามสอบของ มสธ. ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 ม.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 สอบสัมภาษณ์/ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่เครือข่ายบริการการศึกษาของ มสธ. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 ม.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. แก่ผู้เข้าอบรมภาษาเกาหลีจัดโดยโรงเรียนแม้นศรีสอนภาษาเกาหลี ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 24ม.ค.61 และ 8 ก.พ.61 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ติวชุดวิชาไทยศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-21 ม.ค.61 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560 เดือน ม.ค. - ก.พ. 61 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่เครือข่ายบริการการศึกษาของ มสธ. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 ม.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่เครือข่ายบริการการศึกษาของ มสธ. จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 ม.ค. 61 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย วันที่ 5ม.ค.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย วันที่ 28ธ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 งานนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26-27 ธ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วันที่ 18 ธ.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 งานสัมมนาชมรมบัณฑิต มสธ.ทั่วประเทศครั้งที่30 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 8ธ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 ประชุม/เยี่ยมศูนย์บริการย่อย มสธ. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา วันที่ 8ธ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk in Exam ภาค1/60 เดือน ธ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมชม ให้คำปรึกษาการให้บริการสื่อการศึกษา มสธ. ณ มุม มสธ. 3 จังหวัด วันที่ 20-24 พ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ติวชุดวิชาไทยศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18-19 พ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมชม ให้คำปรึกษาการให้บริการสื่อการศึกษา มสธ. ณ มุม มสธ. 4 จังหวัด วันที่ 13-16 พ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา ติวชุดวิชาไทยศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11-12 พ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 ออกพบปะ/เยี่ยมชม ให้คำปรึกษาการให้บริการสื่อการศึกษา มสธ. ณ มุม มสธ. 4 จังหวัด วันที่ 7-9 พ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. กศน. อ.เมืองมหาสารคาม วันที่ 3 พ.ย. 60 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรม "ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์" วันที่ 29 ต.ค.60 คลิ๊ก
photo113 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมบัณฑิตมสธ.อุดรธานี วันที่ 30 ก.ย.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ วันที่ 13-15 ก.ย.60 คลิ๊ก
photo113 งานวันสถาปนา39ปี มสธ.
โครงการเฉลิมพระเกียรติร.7"แรงบันดาลใจของแผ่นดิน"
โครงการประดิษฐ์"ดารารัตน์"ดอกไม้แทนใจถวายพ่อหลวง วันที่ 5 กันยายน 2560 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 ส.ค.60 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 24-25 ส.ค.60 คลิ๊ก
photo113 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด วันที่ 19-20 ส.ค.60 คลิ๊ก
photo113 KM กระบวนการติดตามและให้การสนับสนุนนักศึกษาเพื่อลดการออกกลางคัน วันที่ 9 ส.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายปฎิบัติการ มสธ. ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ วันที่ 3-4 ส.ค.60 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมสนามสอบและให้บริการรับสมัครและรับลงทะเบียน ณ สนามสอบ 4 จังหวัด วันที่ 29-30 ก.ค.60 คลิ๊ก
photo113 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 ก.ค.60 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 ก.ค.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา"เสริมบุญ สร้างบารมี" ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 ก.ค.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคมในเขตพื้นที่ให้บริการ มุม มสธ. จังหวัดต่างๆ วันที่ 3-6 ก.ค.60 คลิ๊
photo113 โครงการบริการสังคมอบรมการปลูกถั่วดาวอินคา วันที่ 2 ก.ค.60 คลิ๊ก
photo113 ประชุม ผ่านระบบ Video conference เพื่อแนะนำหลักสูตร วันที่ 22 มิ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชา กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันที่ 6 มิ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 การสอบ Walk in Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 4,11,18,24-25 มิ.ย.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 วันที่ 29 พ.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 26 พ.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 งาน"ศิษย์เก่ามสธ.อุดรธานีสัมพันธ์ ปี 60" วันที่ 13 พ.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวหลักสูตรปฐมวัยศึกษา แก่ ครูโรงเรียนอุดรวิทยา ณ โรงเรียนอุดรวิทยา วันที่ 4 พ.ค.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ จังหวัดนครราชสีมา(ศูนย์ฝึกฯ & บริษัทนครชัยทัวร์) วันที่ 4 พ.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 จ.ขอนแก่น วันที่ 3 พ.ค.60คลิ๊ก
photo113 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 12 เม.ย.60 คลิ๊ก
photo113 บริการห้องประชุมขนาดกลางจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 10-11 เม.ย.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย วันที่ 7 เม.ย. 60 คลิ๊ก
photo113 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ตามรอยแห่งความพอเพียง วันที่ 5 เม.ย.60 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จ.สกลนคร วันที่ 2 เม.ย.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ถูกกฎหมาย วันที่ 30 มี.ค.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการปฏิบัติธรรม นำความรู้" ณ ศูนย์วิปัสสนาวิหารธรรม วันที่ 26 มี.ค.60 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อแก่ นักศึกษา ปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย วันที่ 24 มี.ค.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 - 8 มี.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาร่วมกับชมรมนศ.มสธ.จ.บึงกาฬ โครงการ "แนะแนวการศึกษาต่อมสธ." วันที่ 1 มี.ค.60 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จ.เลย โครงการ"ติดปีกการศึกษาสู่ มสธ." วันที่ 28 ก.พ.60 คลิ๊ก
photo113 โครงการ”มสธ.อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 2” วันที่ 18 ก.พ. 60 คลิ๊ก
photo113 โครงการ : สืบสานงานผ้าหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน วันที่ 25 ม.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 ประชุมเตรียมงาน "ศิษย์เก่า มสธ.สัมพันธ์อุดรธานี ประจำปี 2560" วันที่ 22 ม.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ฯ วันที่ 20 - 21 ม.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 - 20 ม.ค. 60 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2/2559 เดือน ม.ค. - ก.พ. 60 คลิ๊ก
photo113 ประชุมเตรียมงาน "ศิษย์เก่า มสธ.สัมพันธ์อุดรธานี ประจำปี 2560" วันที่ 17 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี วันที่ 17 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ค่ายเปรม ติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วันที่ 16 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 9 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 8 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล Walk in Exam ภาค 1/2559 ประจำเดือนธันวาคม 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 3 ธ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา มสธ. ชุดวิชาไทยศึกษา จ.ขอนแก่น วันที่ 26 - 27 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตใหม่เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ วันที่ 26 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา มสธ. ชุดวิชาไทยศึกษา จ.อุดรธานี วันที่ 19 - 20 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแห่งเรียนรู้สารสนเทศ"อาเซียน" 2560 วันที่ 17 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 13 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา มสธ. ชุดวิชาไทยศึกษา วันที่ 12 - 13 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ"ผ่านฟ้าประชาธิปก" วันที่ 8 พ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 กฐินพระราชทาน ปี 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 29 ต.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.(สัญจร) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 ต.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 อธิการบดีและผู้บริหาร มสธ. พบนักศึกษา มสธ. วันที่ 29 ต.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 30 ต.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา"PDCAฯ" วันที่ 17 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแห่งเรียนรู้สารสนเทศ"อาเซียน" วันที่ 13 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3-4 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 38 ปี วันที่ 1 ก.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน. อำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 31 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 การรณรงค์ออกหน่วยรับสมัครและให้บริการนักศึกษาเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วันที่ 24 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 23 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 22 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการ"มสธ.ร่วมใจ ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง" ณ โรงเรียนบ้านบึงปรือ จ.นครราชสีมา วันที่ 20-21 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 17 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 การสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษาของ มสธ. ประจำปี 2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 ประชุม ประสานงาน สำรวจพื้นที่ในงานกฐินพระราชทาน มสธ. ณ จังหวัดเลย วันที่ 10 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 4-5 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 ส.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ออกเยี่ยมสนามสอบ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 การรณรงค์ออกหน่วยรับสมัครและให้บริการนักศึกษาเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้"สารสนเทสท้องถิ่น" วันที่ 29 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ออกบู๊ธเคลื่อนที่ของ มสธ. ณ อบต.บ้านจั่น วันที่ 22 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 9 - 10 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มุม มสธ. จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มุม มสธ. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 ก.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการแนะแนวการศึกษา วันที่ 30 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ (Walk in Exam) ภาค 2/58 วันที่ 5,12,19,25,26 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล วันที่ 19 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วันที่ 18 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันที่ 10 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 งานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วันที่ 2 มิ.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ วันที่ 31 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการรัชกาลที่ 7 พระราชาผู้ทรงธรรมของปวงชน วันที่ 30 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 24 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จ.หนองบัวลำภูและชัยภูมิ วันที่ 15 และ 22 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรม "วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม" วันที่ 20 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จำกัด วันที่ 18 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กรของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 พ.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 การประชุมคณะผู้บริหารกับศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี เรื่องโครงการเรียนคู่ขนานฯ วันที่ 26 . 59 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี วันที่ 11 เมษายน 2559 คลิ๊ก
photo113 การเยี่ยมเยียนและพบปะเครือข่าย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และหนองคาย วันที่ 4-5 เม.ย.59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.มหาสารคาม วันที่ 1 เม.ย. 59 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมชม/วางแผน/ปรับปรุง มุม มสธ. 2 จังหวัด วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 การจัดการความรู้(KM) เรื่องการใ้ห้บริการงานทะเบียนนักศึกษาสำหรับบุคลากร วันที่ 29 มี.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 เยี่ยมชม/วางแผน/ปรับปรุง มุม มสธ. 6 จังหวัด เดือนมีนาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ประำจำเดือนมีนาคม 2559 คลิ๊ก
photo113 การตรวจสอบระบบบัญชีการเงิน การพัสดุ และการดำเนินงานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 2-4 มี.ค.59 คลิ๊ก
photo113 โครงการกีฬา มสธ. อีสานสัมพันธ์ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 วันที่ 27-28 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. วันที่ 19-21 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา 2559 รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จ.หนองคาย วันที่ 8 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการเติมฝันปันน้ำใจหนังสือสมุนไพรให้น้องอ่าน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 - 7 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม วันที่ 1 ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการการศึกษา ณ สนามสอบประจำจังหวัด วันที่ 30-31 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ วันที่ 29 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 - 28 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตรให้นักเรียน ม. 3 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันที่ 25 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2/2558 เดือน ม.ค. - ก.พ. 59 คลิ๊ก
photo113 จัดนิทรรศการการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 18 - 19 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 13 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 ออกรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 93 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 วันที่ 12 ม.ค. 59 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา มสธ. 3 จังหวัด วันที่ 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการสืบสานการทำปราสาทผึ้งและศิลปะรำมวยโบราณสกลนคร ประจำปี 2559 วันที่ 9 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการนาฏยลักษณ์นาฏศิลป์อีสาน วันที่ 7 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การเยี่ยมเยียนและพบปะเครือข่ายเนื่องในวโรกาสสวัสดีปีใหม่ คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองอุดรธานี วันที่ 17 ธ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 ธ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี วันที่ 15 ธ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุดรธานี วันที่ 3 ธ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 วันที่ 1 ธ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. วันที่ 2 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 2 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองนครราชสีมา วันที่ 22 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 วันที่ 18 -19 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 9 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. กับผู้เข้าอบรมภาษาเกาหลีของโรงเรียนแม้นศรี จ.อุดรธานีวันที่ 5 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองมหาสารคาม วันที่ 4 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองอุดรธานี วันที่ 4 พ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อุดรธานี วันที่ 20 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วันที่ 15 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางคลองไผ่ วันที่ 15 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก วันที่ 14 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา วันที่ 14 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร วันที่ 9 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดเลย วันที่ 7 ต.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย วันที่ 9 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 37 ปี วันที่ 2 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศอาเซียน "ที่สุดในอาเซียน" วันที่ 3 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ "ผ่านฟ้าประชาธิปก" วันที่ 2 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการเทิดพระเกียรติ "ร.7 ในหลวงในดวงใจ" วันที่ 1 ก.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 25 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตใหม่เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ วันที่ 23 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ประจำปี 2558วันที่ 21 - 22 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วันที่ 19 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำกลางอุดรธานี วันที่ 18 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 17 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 ถวายพระพรในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาีนี วันที่ 11 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 สัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา(QA เครือข่ายภาคอีสาน)ฯ วันที่ 21 - 24 ก.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วันที่ 15 ก.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่ให้บริการ วันที่ 10 - 11 ก.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558วันที่ 27-28 มิ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์(Walk in Exam) วันที่ 7,14,21,28 มิ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการวิชาการสู่สังคม เรื่อง สวยปิ๊ง สมองไบรท์ กับ Anti-Aging วันที่ 23 มิ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการกิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษา"กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน" ภาค 2/2557 วันที่ 9 มิ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 - 7 มิ.ย. 58 คลิ๊ก
photo113 กีฬาสานสัมพันธ์ "มสธ.อีสานเหนือเกมส์ ครั้งที่ 1"วันที่ 31พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา มสธ. จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 - 31พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 19 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. วันที่ 16 - 17 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 งาน"วิสาขบูชา พุทธบารมี" โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีเป็นเจ้าภาพ วันที่ 15 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และแนะนำหลักสูตร มสธ. เพื่อขอเข้าแนะแนวการศึกษา ณ แมคโครจังหวัดเลย วันที่ 12 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การประชุมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร วันที่ 8 พ.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 - 29 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 23 - 25 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการ มสธ.อุดรธานี รวมใจพัฒนาวัดวาชุมชน วันที่ 21 - 22 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และ ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น วันที่ 19 และ 26 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา วันที่ 15 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การประชุมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 8 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการถวายมุมเสริมความรู้คู่บุญในวันมาฆบูชา วันที่ 5 มี.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพัฒนาการสอนและทักษะชีวิต วันที่ 22 ก.พ. 58 คลิ๊ก
photo113 ออกบูธจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ วันที่ 19 - 20 ก.พ. 58 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วันที่ 13 ก.พ. 58 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วันที่ 10 ก.พ. 58 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมวันที่ 6 ก.พ. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา วันที่ 29 - 30 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การจัดการความรู้(KM) เรื่องการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วันที่ 22 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพฯ วันที่ 21 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 14 - 15 และ 26 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ออกเยี่ยมเยียนเครือข่ายการศึกษา วันที่ 9 และ 13ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 โครงการ "พาแลง" สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน วันที่ 7 ม.ค. 58 คลิ๊ก
photo113 งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2558 วันที่ 24 ธ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวนัดหมายกับ มสธ. ในวัดนับพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 16 ธ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา วันที่ 22 - 23 พ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk in Exam)30 พ.ย.และ 14 ธ.ค.57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป ประจำภาค 1/2557 วันที่ 17 พ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 ก.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการอบรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบลายผ้าขิดผ่านสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง วันที่ 6-10 ก.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา โดยบัณฑิตอาสา วันที่ 7 ก.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 วันสถาปนา มสธ.ครบ 36 ปี และโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน วันที่ 5 ก.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการ มสธ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการกีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2557 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ส.ค. 57 (2) คลิ๊ก
photo113 โครงการกีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2557 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ส.ค. 57 (1) คลิ๊ก
photo113 โครงการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 23 ส.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา 20 ส.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การเยี่ยมชมสนามสอบในเขตพื้นที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ส.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการ มสธ.ร่วมใจปลูกพืชสมุนไพร วันที่ 2 ก.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีฯ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรม Road Show อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย วันที่ 8 ก.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรม Road Show อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย วันที่ 7 ก.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองบึงกาฬ วันที่ 30 มิ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 30 มิ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดเลย วันที่ 29 มิ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 สืบสานประเพณีบุญหลวงกับการละเล่นผีตาโขน วันที่ 28 มิ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน วันที่ 30 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 30 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การจัดการความรู้ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เรื่องการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุด วันที่ 29 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองอุดรธานี วันที่ 27 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองชัยภูมิ วันที่ 21 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองนครราชสีมา วันที่ 20 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตใหม่เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ วันที่ 18 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองสกลนคร วันที่ 16 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองมหาสารคาม วันที่ 15 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองขอนแก่น วันที่ 14 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองหนองคาย วันที่ 7 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองหนองบัวลำภู วันที่ 7 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การแนะแนวการศึกษาต่อกับ มสธ. ณ กศน.เมืองเลย วันที่ 6 พ.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน วันที่ 28 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 งานบุญผะเหวดและบุญประทายข้าวเปลือก วันที่ 16 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน วันที่ 1 - 2 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ วันที่ 11 - 12 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากช่อง 2 วันที่ 6 มี.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 กิจกรรมนวดแผนไทยของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วันที่ 21-25 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 การฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 31 วันที่ 22 - 23 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา(2-3)ปีการศึกษา2556 วันที่ 23 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 ศึกษาดูงานเนื่องในกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชนและเครือข่าย วันที่ 12-13 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 การเยี่ยมชมและพบปะเครือข่ายศูนย์บริการสื่อการศึกษาฯ วันที่ 7 - 9 ก.พ. 57 คลิ๊ก
photo113 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 30-31 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 การเลือกตั้งประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จ.นครราชสีมา วันที่ 19 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการแนะแนวนัดหมาย วันที่ 18 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการกองทุน มสธ. 12 ปี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 15-16 ม.ค.57 คลิ๊ก
photo113 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์ฯ วันที่ 14 ม.ค. 57 คลิ๊ก
photo113 โครงการ มสธ. กับดนตรีพื้นบ้านตำนานภูไท(เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ) วันที่ 11
photo113 งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2557 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี คลิ๊ก
photo113 ดำเนินการประสานงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ และกิจกรรมกองทุน มสธ. 12 ปี คลิ๊ก
photo113 อธิการบดีและคณะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ มุม มสธ.มหาสารคาม วันที่ 17ธ.ค.56 คลิ๊ก
photo113 พบปะผู้บริหารวางแผนความร่วมมือพัฒนาและเยี่ยมชม มุม มสธ. อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย วันที่ 17-18 ธ.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. วันที่ 14 - 15 ม.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 จัดมุม มสธ. เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนมหาสารคาม คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์ฯพบปะเยี่ยมเียียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา จ.หนองคาย , บึงกาฬ , หนองบัวลำภู , เลย , กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม คลิ๊ก
photo113 แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ 26 พ.ย. 56 คลิ๊ก
photo113 ผู้อำนวยการศูนย์ฯพบปะเยี่ยมเียียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษา วันที่ 11 - 14 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 วันที่ 6-9 ก.ย. และ 11 - 14 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ชุดวิชา 55319 วันที่ 4 - 8 ต.ค. 56 คลิ๊ก
photo113 งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี วันที่ 1 ต.ค. 56 คลิ๊ก
  ...........................มีต่อ>>>>>>>
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
: