Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

..ความเป็นมา..

 

..ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี..

        
ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง ศูนย์วิทยบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เปิดให้บริการแห่งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการอยู่ในขอบเขตพื้นที่ตั้งเป็นหลักและเน้นงานบริการห้องสมุด ต่อมาได้ขยายบทบาทของศูนย์ เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ ได้ขยายการเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง และปี พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา และล่าสุดที่จังหวัดนครนายก เปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้ทั้งหมด ๑๐ แห่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยพัฒนา ซึ่งหมายถึง "แหล่งพัฒนาความรู้" เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ศูนย์ฯ เป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค โดยมีขอบข่ายงานกว้างขวาง ทั้งการให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องประสานกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "สำนักวิทยพัฒนา" ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ศูนย์วิทยพัฒนาเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคกระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ ปัจจุบันมี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ฯนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี ยะลา จันทบุรี และนครนายก แต่ละศูนย์ฯ มีขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บริการครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง ๕-๑๐ จังหวัด ทั้งนี้ศูนย์วิทยพัฒนาจะเป็นแหล่งในการให้บริการด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย บริการประชุมสัมมนา และฝึกอบรม ในด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยให้บริการ ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา และการบริการเคลื่อนที่เข้าสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาพัฒนาแต่ละแห่ง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการของมาหวิทยาลัย ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและชุมชน การกระจายความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

..วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ..

1.

เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา

2.

เพื่อเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาและชุมชน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และชุมชนโดยส่วนรวม

3.

เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลและเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

4.

เพื่อรองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรมและการบริการวิชาการศึกษาในระบบการสอนทางไกล

5.

เพื่อรองรับกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


..วิสัยทัศน์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี.. 

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ"

การบริการการศึกษาของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.อุดรธานี.. 

1.

จำหน่ายระเบียบการสมัครทุกหลักสูตรของ มสธ.

2.

รับสมัครและรับชำระเงินการสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรต่างๆ สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรอื่นๆ

3.

ให้คำปรึกษาปัญหาทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.

บริการห้องสมุดและสื่อสารการศึกษา บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.

บริการงานทะเบียน และการยื่นคำร้องของนักศึกษา

6.

บริการทางวิชาการสู่ชุมชน

7.

บริการห้องประชุม ห้องสัมมนา
ยุทธศาสตร์ของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.อุดรธานี..

1.

ยุทธการ 5 ส. ให้ศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

2.

ปลูกจิตสำนึกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรมีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ

3.

สร้างฐานข้อมูลของศูนย์ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว ONLINE กับ มสธ. เพื่อให้บริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วน่าประทับใจ เป็น ONE STOP SERVICE

4.

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อประสมทุกรูปแบบ

5.

ยุทธการ "ได้มา-รักษาไว้-ใช้ต่อ"

"ได้มา     - การรณรงค์นักศึกษาเชิงรุกทุกรูปแบบ"

"รักษาไว้ - ให้ชมรมนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อลดอัตราการลาออกกลางคัน"

"ใช้ต่อ     - ชื่นชมยกย่องบัณฑิตและใช้ชมรมบัณฑิตให้เกิดประโยชน์"

6.

สร้างเครือข่าย มสธ. ให้เข้มแข็งยั่งยืน จากมุม มสธ. ศบอ. ศบจ. ศบข.
....พันธกิจของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. อุดรธานี....

1.

บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน

2.

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.

3.

พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล

4.

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

5.

อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

....ค่านิยมของศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. อุดรธานี....

1.

ร่วมแรงร่วมใจ

2.

ใฝ่คุณธรรม

3.

นำสิ่งใหม่

4.

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

S = synergy หมายถึง ร่วมแรงใจ มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Organization First , Teamwork , Workforce focus
T = Transparency หมายถึง ใฝ่คุณธรรม มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Social Responsibility , Management by Fact , Morals & Ethics
O = Originality หมายถึง นำสิ่งใหม่ มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on the Future , Focus on Innovation , Visionary Leadership
U = Ubiquitous Learning หมายถึง เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม คือ Focus on Customer , Lifelong , System Perspective

 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
: