::--ข่าวประชาสัมพันธ์--::

//รายการข่าว มสธ.//
โดยคุณพรนภา นวนมะณี

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ผลิตรายการวิทยุและ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)

-----คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อการสอน ช่องทางการเข้าถึงสื่อการสอน ความพึงพอใจและ ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสื่อและช่องทางการเข้าถึงสื่อการสอน ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมที่สะท้อน
ถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ขอความกรุณานักศึกษาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด และในการให้ข้อมูลของนักศึกษาจะไม่ถูกเปิดเผยในลักษณะของรายบุคคล หากแต่จะนำมาวิเคราะห์ผลในภาพรวมและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น

จึงขอแสดงความขอบคุณแก่นักศึกษาที่สละเวลาให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง

แบบสอบถาม>>>>https://forms.gle/86H6Q2cQSwPoXtY79
    ::--ข่าวเด่น--::
l

สอบถามเรื่องงานทะเบียน/สมัครเรียนแก่นักศึกษา
โทร. 02-5048985 หรือ 02-5048752

หน่วยบริการ มสธ.จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยบริการมสธ.จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยู่ที่ห้างเดอะมอลจังหวัดนครราชสีมา(ชั้นใต้ดิน)
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในเวลา 10.30 - 18.30 น.

โทร. 044-231666
 
คู่มือปฏิบัติงาน
* คู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์(Walk-in Exam) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.--นางปฏิมา พุทธน
*แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบการสอบฯWalk-in Exam ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.--นางปฏิมา พุทธน
 
แบบสอบถามออนไลน์...กรุณาสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม
* แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (OSS) ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
แบบฟอร์มงานทะเบียนต่างๆ

QR Code แบบฟอร์มงานทะเบียนต่างๆ

 
:-Mascot ของ มสธ. อุไร ไพฑูรย์-:   ::--ภาพกิจกรรม--::
::เชิญดาวน์โหลดMascot ของ มสธ.ได้ที่นี่::
 
บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.มุกดาหาร รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ติดป้ายประชาสัมพันธ์ออกบริการเคลื่อนที่
อบรมผ่านระบบ MS Team แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนทางไกลกับ มสธ. บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/64
ภาพกิจกรรมทั้งหมด....คลิ๊กที่นี่

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292495-500 ต่อ 23 , 15 , 16 , 17โทรสาร : 042-292494
:

get code for tracking website
*****counter*****