sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 12 มกราคม 2564
นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา
นายอนันฐชัย ทองถิน ช่างศิลป์และนายปิยะทัต อุลานันท์
ได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาทางไกลกับ มสธ.
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอกุดจับ
ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 150 คน
โดยมีนางพรพิมล เอื้อพิริยะกุล ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th