sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นายอนันฐชัย ท้องถิน ช่างศิลป์ และนายปิยะทัต อุลานันท์
ได้แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับ ม.4-ม.6
ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมฟังจำนวน 120 คน
โดยมีนายสมบัติ เกิดเพชร ผู้อำนวยการ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th