sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันเสาร์ ที่ 23 ม.ค.64 นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
พร้อมด้วยนางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษาและ นายปิยะทัต อุลานันท์
ได้แนะแนวหลักสูตรการเรียนคู่ขนานกับ มสธ. ในวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
และวิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ณ หน่วยจัดการศึกษากุดดินจี่ มีนักศึกษาเข้ารับฟังจำนวน 40 คน
ในโอกาสนี้มีผู้สนใจซื้อระเบียบการสมัครจำนวน 20 คน
ซึ่งจะติดตามและประสานงานในการออกหน่วยรับสมัครต่อไป และได้บริการนักศึกษา มสธ.
ที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2563 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองบัวลำภู
มีนักศึกษาใช้บริการจำนวน 2 คน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th