sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่27 มกราคม 2564
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม หัวหน้างานอำนวยการและบริหาร นางปฏิมา พุทธน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และนายอนันฐชัย ทองถิน ช่างศิลป์
ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลง "ดงหนองทาสาธารณประโยชน์" ซึ่งเป็นที่ตั้งของศวช.จ.อุดรธานี
โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ มสธ.ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวได้
โดยจากนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีจะส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบและ
พิจารณาตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th