sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 29 มกราคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
ให้บริการเช่าห้องประชุมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
เพื่ออบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แก่คณะกรรมการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ และประชาชน มีผู้เข้าร่วม 120 คน รวมค่าเช่าเป็นเงิน 4,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th