sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ศวช.มสธ.อุดรธานี โดยนางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายธนาทรัพย์ คำคูณเมือง
ออกหน่วยเคลื่อนให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักศึกษามาดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 4 ราย
2.สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ราย
3.ลงทะเบียนเรียน 3 ราย
4.จำหน่ายระเบียบการสมัคร 4 เล่ม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th