sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 2 มี.ค.2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายธวัช ทุมมนตรี ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พร้อมด้วยนางอุษณีย์ จันดาวงศ์ ผู้ประสานงาน มสธ.
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เรือนจำกลางอุดรธานี
โดยมีนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผบ.เรือนจำกลางอุดรธานี และนายสถิตย์ แก้วปัญญา หัวหน้าฝ่ายการศีกษา
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนางสาวเสาวภา บุรมเลิศ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางนงนุช วงศ์หนองแวง บรรณารักษ์
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th