sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดสกลนคร
โดยมีน.ส อัญชลี แก้วมาลา ผู้ประสานงานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และนางสรวงสมร อุทัยดา
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมได้นัดหมายการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.
โครงการเรียนล่วงหน้าด้วย
สนามสอบมสธ.ประจำอำเภอโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
มีนางกิริยา ทิพย์มาตย์ รอง ผอ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมได้นัดหมายการเข้าแนะแนวการการศึกษา มสธ.ในโครงการเรียนล่วงหน้าด้วย
เรือนจำจังหวัดสกลนคร มีนายเอกรินทร์ วรรณเวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมได้มอบหนังสือประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไว้ในห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วย
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน มีนางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้บัญชากานเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมได้มอบหนังสือประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ไว้ในห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร มีนายวิรัตน์ เลื่อมใสสัตย์ บรรณารักษ์
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การศึกษาทางไกล มสธ.ด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th