sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดบึงกาฬ มีดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ และ
นางธนิษฐา ทวีอุทิศ ผู้ประสานงาน มสธ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมได้นัดหมายการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. โครงการเรียนล่วงหน้า
และประสานงานการจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัยมศึกษา สพม.จังหวัดบึงกาฬ ด้วย
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ มีนายอำนวย เปรมกิตพรพัฒนา ผบ.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ และ
นายศุภชัย นาไต้ จนท.ฝ่ายการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมนัดหมายขอเข้าแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง และให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา มสธ.
ซึ่งเป็นบุคลากรของเรือนจำด้วย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ มีนางบุญรัตน์ สุขโสม และนางสาวสุณัฏฐา สีหานาม บรรณารักษ์
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การศึกษาทางไกล มสธ.ด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th