s



ยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดหนองคาย มีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
และนายกิตติ บุญปรุง ผู้ประสานงาน มสธ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมได้นัดหมายการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. โครงการเรียนล่วงหน้าด้วย
เรือนจำจังหวัดหนองคาย มีนายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงศ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดหนองคาย และ
นายพินิจ เทพพรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมนัดหมายขอเข้าแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำและได้มอบหนังสือประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ไว้ในห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย มีนางปวริศา โยชน์สุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
และนางสาวอาภัสสร วิเชียรเพริศ บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การศึกษาทางไกล มสธ. และให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจการศึกษาต่อ มสธ.
ระดับปริญญาโทด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th