sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT(E-Testing)

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
- ภาคเช้าเวลา 09.00 - 11.30 น. มีผู้สมัครสอบจำนวน 20 ราย เข้าสอบจริงจำนวน 20 ราย
- ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. มีผู้สมัครสอบจำนวน 5 ราย เข้าสอบจริงจำนวน 5 ราย
" วันนี้ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิเศษที่เข้าสอบด้วย1 ท่าน"
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
- ภาคเช้าเวลา 09.00 - 11.30 น. มีผู้สมัครสอบจำนวน 20 ราย เข้าสอบจริง 17 ราย ขาดสอบ 3 ราย
- ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. มีผู้สมัครสอบจำนวน 20 ราย เข้าสอบจริง 19 ราย ขาดสอบ 1 ราย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th